Thùng trộn

Thùng trộn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

KÝch thư­íc trong

Dung tÝch (m3)

M¸y trén Stirrer

Motor

KÝch th­ưíc (mm)

Träng l­ưîng kg)

§­êng kÝnh (mm)

§é cao (mm)

§­êng kÝnh (mm)

Tèc ®é
(r/min)
Model

C«ng suÊt

Tæng ®é cao (mm)ChiÒu dµi lín nhÊt (mm)

RJ10

1000

1000

0.58

240

530

Y 90L -4

1.5

1665

1300

350

RJ15

1500

1500

5.5

400

320

Y132S-6

3

2386

1690

1360

RJ20

2000

2000

7.5

550

230

Y132M 2-6

5.5

3046

2381

1655

RJ25

2500

2500

11

625

230

Y 160M -6

7.5

3546

2881

2766

RJ30

3000

3000

19.1

900

210

Y225S - 8

18.5

4325

3266

4296

RJ05

500

500

0.078

150

690

Y802 - 4

0.75

874

720

110